Koulutuspoliittinen ohjelma määrittelee Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y:n tavoitteet ja toiminnan päämäärät tuleville vuosille. Siinä kirjoitetaan auki järjestömme pitkän aikavälin toiminnan tarkoitus ja se toimii hallituksen ja toimihenkilöiden työn perusteena.

Edellinen Kopo on vuodelta 2009 ja maailma on muuttunut kovasti tuosta. Koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu on ollut noin vuoden kestävä prosessi ja siihen on kuulunut useita kierroksia. Kopo kävi hallituksen käsittelyssä kaksi kertaa ennen hyväksyntää. Hallitusten kokousten välillä tekstiä muokkasivat pienemmät työryhmät. Lopullisen muodon ja päätöksen käyttöönottamisesta hallitus teki kokouksessa 19.3.2016.

>> Lataa KOPO pdf-tiedostona (530 kt)

Tavoitteet:

1. Teknologinen yleissivistys kuuluu kaikille
2. Yleissivistävän koulun on kasvatettava muutosvalmiuteen ja ongelmanratkaisutaitoihin
3. Perusopetuksen oppiainevalikoimaa on uudistettava
4. Opettajien ammatillista täydennyskoulutusta on lisättävä

1. Teknologinen yleissivistys kuuluu kaikille

Maailma on muutosten kourissa. Kiihtyvä ilmastonmuutos, globaali poliittinen ja taloudellinen epävarmuus sekä teknologian yhä vahvempi nivoutuminen ihmisten arkeen aiheuttavat haasteita suomalaisen yhteiskunnan rakenteille. Teknologia tulee muuttumaan nykyiseen verrattuna yhä mobiilimmaksi, integroituneemmaksi sekä käyttäjälähtöisemmäksi. Tiedon hyödyntämis- ja soveltamistaidot tulevat korostumaan yksilön osaamisessa. Erilaisten virtuaalisten verkostojen merkitys kasvaa digitalisaation edetessä. Koneiden ja ihmisten välinen yhteistyö lisääntyy ja uusia valmistusmenetelmiä syntyy.

Tekninen käsityö ja teknologiakasvatus ovat tiedonaloja, joissa yksilö pääsee itse tekemällä oppimaan innovointia, kokeilemaan ja keksimään uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin sekä toimimaan yritteliäästi ja itseohjautuvasti.

Perusopetuksen tulee antaa oppilaille teknologinen yleissivistys, johon kuuluvat hyvät tekniset kädentaidot ja laaja-alainen teknologinen ymmärrys. Vain siten yksilöllä on mahdollisuus olla osallisena tulevaisuuden kehityksessä. Yleissivistävien kädentaitojen ja teknologian opetuksen sisältöjen tulee tähdätä myös osaavien yksilöiden saatavuuteen yhteiskunnan työmarkkinoille.

2. Yleissivistävän koulun on kasvatettava muutosvalmiuteen ja ongelmanratkaisutaitoihin

Kädentaitoja ja teknologian eri osa-alueita tarvitaan lukuisissa arkielämän tilanteissa ja tehtävissä. Opetuksen on oltava monipuolista. Kouluaikana erilaiset oppijat, oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja tulevaisuuden tarpeet on otettava huomioon. Opetuksen on annettava perusvalmiudet, joita soveltamalla aikuisiän teknologinen ongelmaratkaisu ja uuden oppiminen onnistuvat. Teknologinen yleissivistys lisää merkittävästi oppilaiden elinikäistä turvallisuutta.

Yleissivistävän käsityön ja teknologian opetuksen sisältöjen tulee tähdätä osaavien yksilöiden saatavuuteen yhteiskunnan työmarkkinoille. Tulevaisuuden tekijöille tulee taata riittävästi mahdollisuuksia kehittää taitojaan asiantuntevassa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Tietojen ja taitojen prosessinomainen yhdistäminen, tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä tee-se-itse-asenne tarjoavat keinoja vastata muuttuvan maailman tarpeisiin.

Käsillä tapahtuvan tekemisen kautta on mahdollista toteuttaa tuotesuunnittelua ja design-prosessia, joka avaa näkökulmia teknologisten kokonaisuuksien laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä, jotka osaavat innovoida uutta ja kestävää teknologiaa teknologian kuluttamisen sijaan.

3. Perusopetuksen oppiainevalikoimaa on uudistettava

Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y. esittää oppiainevalikoiman uudistamista kuuteen kokonaisvaltaiseen oppiainekokonaisuuteen. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden monialaiseen ilmiöiden ja sisältöjen tarkasteluun eheyttäen samalla koulupäivää.

Oppilailla on opiskeltavina suomalaisessa peruskoulussa 16 ja lukiossa 18 pakollista oppiainetta. Oppiaineiden määrä on tähän päivään mennessä vain lisääntynyt. Maailmaa ei tule tarkastella koulussa pirstaleisesti oppiaineittain tai tieteenaloittain, vaan eheänä kokonaisuutena.

Nykyinen oppiainejako rajaa opetusta ja sitä kautta oppimista keinotekoisin rajoin. Tämä johtaa aineiden väliseen vertailuun, jopa kilpailuun niiden merkityksestä. Opetusta ohjaavat oppilaan edun sijasta palkkaus- ja määrärahakiistat.

Perusopetuksessa opittavilla käsityötaidoilla ja teknologisella yleissivistyksellä on selkeä yhteiskunnallinen merkitys. Perusopetuksen valtakunnallinen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tulee käsityöaineiden osalta vastata yhteiskunnan todellisia tulevaisuuden tarpeita.

Oppiainekentän uudistus mahdollistaa Teknisen käsityön ja teknologiakasvatuksen oppisisältöjen opiskelun niille luonteenomaisessa oppiainekokonaisuudessa. Edellytyksenä opiskelulle tulee olla koulutettu osaava opettaja jolla on laaja-alainen osaaminen teknisen käsityön ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöistä.

            

Tuntijako 2012

 Teknisten aineiden opettajat –TAO r.y:n esitys

Oppiaineet

vvt.        

Oppiainekokonaisuus

vvt.
Äidinkieli ja kirjallisuus 42
Viestintä ja vuorovaikutus
Oppisisällöt aineista:
Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-kieli, B1-kieli
64
Ai-kieli           16
B1-kieli 6
Matematiikka 32
Matematiikka
Oppisisällöt aineista: Matematiikka
28
Ympäristöoppi                    14
Biologia ja maantieto 7
Fysiikka ja kemia 7
Luonnontieteet ja teknologiakasvatus
Oppisisällöt aineista:
Fysiikka ja kemia, Biologia ja maantieto, Matematiikka, Käsityö
45
Terveystieto 3
Uskonto/elämänkatsomustieto 10
Historia ja yhteiskuntaoppi 12
Taiteet ja taidot
Oppisisällöt aineista:
Musiikki, Kuvataide, Käsityö
25
Musiikki 8
Kuvataide 9
Käsityö          11
Historia ja yhteiskunta
Oppisisällöt aineista:
Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto,Elämänkatsomustieto, Oppilaanohjaus
20
Liikunta 20
Kotitalous 3
Oppilaanohjaus 2
Ihminen ja hyvinvointi
Oppisisällöt aineista:
Terveystieto, Liikunta, Kotitalous
30
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 11
Valinnaiset aineet 9
   
Valinnaiset aineet
10
Vähimmäistuntimäärä 222 Vähimmäistuntimäärä 222

4. Opettajien ammatillista täydennyskoulutusta on lisättävä

Teknisen käsityön työtavat ja sisällöt ovat oppiaineen koko olemassaolon ajan uudistuneet yhteiskunnan vaatimusten ja teknologisen kehityksen myötä. Säännöllinen lisä- ja jatkokoulutus sekä kollegiaalinen tuki yhteisissä tapahtumissa ja virtuaalisesti, edistävät opettajan identiteetin kehittymistä sekä työssä jaksamista. Koulutuksen järjestäjän tarjoama täydennyskoulutus on tähän mennessä ollut erittäin vähäistä ja opettajat ovat omatoimisesti aikaansa seuraten kehittäneet opetusta.

Täydennyskoulutuksen tarve on entistä suurempi nyt, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti syyslukukaudesta 2016 alkaen. Uudistuneessa opetussuunnitelmassa on sisältöjä, jotka edellyttävät opettajilta lisä- ja täydennyskoulutusta:

● aineenopettajakoulutuksen saaneille opettajille on tarjottava didaktista koulutusta alakoulun
opetukseen
● kaikille teknisen käsityön työtapojen mukaisesti opettaville opettajille on annettava riittävät perustaidot ohjelmoinnin opettamiseen
● opettajia on koulutettava tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa
● opettajia on koulutettava eheyttävien oppimiskokonaisuuksien kehittämisessä

Myös tulevaisuudessa on odotettavissa muutoksia, jotka asettavat vaatimuksia laadukkaalle jatkokoulutukselle.