Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto OPTUKE järjestävät oppilaitosturvallisuuden symposiumin Raumalla 26.–27.9.2018. Konferenssin teema on Turvallisuus opetusalalla: ennakoi, opi, toimi.
Symposiumin teemana on oppilaitosturvallisuuteen liittyvä tutkimus ja käytännön toteutus. Symposiumiin toivotaan osallistujiksi tutkijoita, rehtoreita, opettajia, viranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita, opettajaksi tai turvallisuusalalla opiskelevia sekä muita oppilaitosturvallisuusalan asiantuntijoita. Tilaisuuden pääpuhujat on esitelty konferenssisivustolla.

Toivomme esityksiä kaikilta oppilaitostasoilta: perusopetuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, korkea-asteelta sekä varhaiskasvatuksesta. Turvallisuutta voidaan esityksissä tarkastella monipuolisesti ja laajan turvallisuuskäsityksen mukaan esimerkiksi rakenteellisen turvallisuuden, turvallisuuden tunteen, lakien ja säädösten, turvallisuuskasvatuksen tai resilienssin näkökulmista. Symposiumiin otetaan vastaan ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä eli abstrakteista, jotka järjestetään symposiumin ohjelmaan teemojen mukaan.https://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/sivustot/optuke/optuke-symposium/abstraktit/Sivut/home.aspx

Esitelmäabstraktit ovat noin 300–400 sanan mittaisia tiivistelmiä, jotka noudattavat yleensä ns. IMRD-muotoa: tausta, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Ehdotuksia abstrakteiksi voi tehdä sekä suomeksi että englanniksi. Abstraktit vertaisarvioidaan. Teemaryhmät määritellään jätettyjen abstraktien perusteella kevään aikana.   Symposiumissa osallistuvilla tahoilla on mahdollisuus esitellä ajankohtaisia tutkimuksia, kampanjoita, oppimateriaaleja myös roll up -muodossa. Esittelymateriaalin tulee olla lähtökohtaisesti ei-kaupallista, tieteellisestä tutkimuksesta tai hyvistä käytänteistä tiedottavaa. Mahdollinen esittelymateriaalin kaupallisuusnäkökulma arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi symposiumin aikana tarjotaan mahdollisuus verkostojen kokouksille.   Konferenssi järjestetään sekä englanniksi että suomeksi.   Kutsua voi jakaa vapaasti.   Lisätietoa:https://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/sivustot/optuke/optuke-symposium/Sivut/home.aspx   Tervetuloa symposiumiin!

Yhteystiedot:
Contacts:
Brita Somerkoski
Erikoistutkija, KT
Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
PL 175
26101 Rauma
+358 (0) 44 209 00 40
tai
+358 (0) 50 313 98 29

Brita Somerkoski
Special Research Fellow, phD (Education)
University of Turku, Department of Teacher Education, Rauma
P.O. Box 175
FI-26101 Rauma
Finland
tel. +358 (0)44 209 00 40

Accomodation and arrival:
jyri.halme@utu.fi

Scientific program:
eila.lindfors@utu.fi