Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin asiantuntijaryhmiin ilmoittautuminen

Työ arviointikriteerien laatimiseksi kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarviointia varten jatkuu oppiainekohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Kutsumme mukaan erityisesti luokanopettajia, joilla on innostusta, osaamista ja aikaa olla mukana Opetushallituksen johdolla tapahtuvassa arviointityössä.

Alla olevasta linkistä voit ilmoittautua mukaan 1.10.-15.10.2021.

Ilmoittautuminen

Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat tällä hetkellä virtuaalisesti, mutta myös lähitapaamiset ovat jatkossa toivottavasti mahdollisia.

Toivomme osallistujia ympäri Suomea, eri kokoisista kouluista ja opettajia työuran eri vaiheista. Käymme ilmoittautuneet läpi ilmoittautumisajan päätyttyä ja valitsemme työhön mukaan kutsuttavat niin, että kriteerityöhön osallistujat edustavat mahdollisimman hyvin suomalaisen koulun ja opettajien moninaisuutta. Oppiaineiden erilaisesta luonteesta johtuen ryhmien kokoonpanot vaihtelevat. Ilmoitamme valituille sähköpostitse.

Koska haluamme mukaan mahdollisimman paljon opettajia ja erilaisia näkökulmia, mutta ymmärrämme, että kaikilla ei ole mahdollisuus osallistua konkreettiseen kriteereiden kirjoittamistyöhön, olemme päättäneet perustaa kaksi erilaista ryhmää kuhunkin oppiaineeseen. ”Rakentajat” ovat niitä, jotka konkreettisesti kirjoittavat ehdotukset kriteereiksi ja sitoutuvat aktiiviseen tuottamistyöhön. Työryhmät kokoontuvat säännöllisesti ryhmän oman sopimuksen mukaisesti. Läsnäoloasi tarvitaan jokaisessa tapaamisessa. ”Sparraajat” ovat opettajia, jotka sovituissa tilanteissa ja eri tavoin nimensä mukaisesti kannustavat, antavat monipuolista palautetta ja ehdotuksia työskentelyn eri vaiheissa. Voit siis valita, kumpaako ryhmään haluat ilmoittautua mukaan. Kummankin ryhmän rooli on erittäin tärkeä!

Työskentelystä ei makseta erillistä korvausta, mutta aiheutuneita kuluja voidaan korvata sopimuksen mukaan (matkat, sijaisjärjestelyt ym.).Tervetuloa mukaan innostavaan yhteiseen työhön tulevaisuuden perusopetuksen rakentamiseksi!

Ystävällisin terveisin,
Marjo Rissanen ja Opetushallituksen ArviointitiimiAnmälan till sakkunniggrupper för bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Arbetet med att utarbeta bedömningskriterier för läsårsbedömningen i årskurs sex fortsätter i läroämnesspecifika sakkunniggrupper. Vi vänder oss särskilt till klasslärare som har iver, kompetens och tid att delta i arbetet med bedömning som leds av Utbildningsstyrelsen.

Du kan anmäla dig till en arbetsgrupp via nedanstående länk under tiden 1.10─15.10.2021.

Anmälning

För närvarande kommer grupperna i regel att träffas virtuellt, men traditionella möten blir förhoppningsvis möjliga i fortsättningen.

Vi hoppas få med deltagare från olika delar av Finland, från skolor av olika storlek och lärare som är i olika skeden av karriären. Vi går igenom anmälningarna efter att anmälningstiden avslutats och väljer medlemmarna till grupperna så att deltagarna i arbetet med bedömningskriterierna så bra som möjligt representerar mångfalden av skolor och lärare i Finland. Eftersom läroämnena är olika till sin karaktär kommer sammansättningarna i grupperna att variera. Vi meddelar de utvalda per e-post.

Eftersom vi vill få med så många lärare och så många perspektiv som möjligt, men vi samtidigt förstår att alla inte har möjlighet att delta i arbetet med att skriva bedömningskriterierna, har vi beslutat skapa två olika grupper för varje läroämne. ”Konstruktörerna” är de som rent konkret skriver ner förslag till kriterier och förbinder sig till att aktivt producera innehåll för kriterierna. Arbetsgrupperna samlas regelbundet enligt hur den egna gruppen har kommit överens. Medlemmarnas närvaro behövs vid varje träff med gruppen. ”Sparrarna” är lärare som vid överenskomna tillfällen och på olika sätt uppmuntrar, ger mångsidig respons och kommer med förslag i olika skeden av arbetsprocessen. Du kan välja vilken grupp du vill anmäla dig till. Bägge grupperna har en väldigt viktig roll!

För medverkan i arbetsgrupperna betalas inget arvode, men kostnader som uppstår kan ersättas enligt överenskommelse (resor, ersättningar för vikarier etc.).Välkommen med till ett inspirerande gemensamt arbete för att skapa framtidens grundläggande utbildning!

Med vänliga hälsningar,
Marjo Rissanen och bedömningsteamet vid Utbildningsstyrelsen