Koulutuspoliittinen ohjelma määrittelee Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y:n tavoitteet ja toiminnan päämäärät tuleville vuosille. Siinä kirjoitetaan auki järjestömme pitkän aikavälin toiminnan tarkoitus ja se toimii hallituksen ja toimihenkilöiden työn perusteena.

Alkuvuodesta 2019 hallitus nosti esille koulutuspoliittisen ohjelman päivittämistarpeen koulutuskentällä vallinneen tilanteen takia. Hallitus päätti tarkentaa Kopossa käytettävää termistöä vastaamaan järjestön tavoitteiden mukaista linjausta.

>> Lataa KOPO pdf-tiedostona (530 kt)

Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. koulutuspoliittinen ohjelma 2019-

Tavoitteet:

1. Teknologinen yleissivistys kuuluu kaikille
2. Yleissivistävän koulun on kasvatettava muutosvalmiuteen ja ongelmanratkaisutaitoihin
3. Perusopetuksen oppiainevalikoimaa on uudistettava
4. Opettajien ammatillista täydennyskoulutusta on lisättävä

1. Teknologinen yleissivistys kuuluu kaikille

Maailma on muutosten kourissa. Kiihtyvä ilmastonmuutos, globaali poliittinen ja taloudellinen epävarmuus sekä teknologian yhä vahvempi nivoutuminen ihmisten arkeen aiheuttavat haasteita suomalaisen yhteiskunnan rakenteille. Teknologia tulee muuttumaan nykyiseen verrattuna yhä mobiilimmaksi, integroituneemmaksi sekä käyttäjälähtöisemmäksi. Tiedon hyödyntämis- ja soveltamistaidot tulevat korostumaan yksilön osaamisessa. Erilaisten virtuaalisten verkostojen merkitys kasvaa digitalisaation edetessä. Koneiden ja ihmisten välinen yhteistyö lisääntyy ja uusia valmistusmenetelmiä syntyy. 

Teknisessä työssä ja teknologiaopetuksessa yksilö pääsee itse tekemällä oppimaan teknisloogista ajattelua, innovointia, kokeilemaan ja keksimään uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin sekä toimimaan yritteliäästi ja itseohjautuvasti.Perusopetuksen tulee antaa oppilaille teknologinen yleissivistys, johon kuuluvat hyvät tekniset kädentaidot ja laaja-alainen teknologinen ymmärrys.  Vain siten yksilöllä on mahdollisuus olla osallisena tulevaisuuden kehityksessä. Yleissivistävien kädentaitojen ja teknologian opetuksen sisältöjen tulee tähdätä myös osaavien yksilöiden saatavuuteen yhteiskunnan työmarkkinoille.

2. Yleissivistävän koulun on kasvatettava muutosvalmiuteen ja ongelmanratkaisutaitoihin

Teknisen työn taitoja ja teknologian eri osa-alueita tarvitaan lukuisissa arkielämän tilanteissa ja tehtävissä. Opetuksen on oltava monipuolista. Kouluaikana erilaiset oppijat, oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja tulevaisuuden tarpeet on otettava huomioon. Opetuksen on annettava perusvalmiudet, joita soveltamalla aikuisiän teknologinen ongelmaratkaisu ja uuden oppiminen onnistuvat. Teknologinen yleissivistys lisää merkittävästi oppilaiden elinikäistä turvallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Yleissivistävän teknisen työn ja teknologian opetuksen sisältöjen tulee tähdätä osaavien yksilöiden saatavuuteen yhteiskunnan työmarkkinoille. Tulevaisuuden tekijöille tulee taata riittävästi mahdollisuuksia kehittää taitojaan asiantuntevassa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Tietojen ja taitojen prosessinomainen yhdistäminen, tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä tee-se-itse-asenne tarjoavat keinoja vastata muuttuvan maailman tarpeisiin.

Teknisessä työssä ja teknologiaopetuksessa on tekemisen kautta mahdollista toteuttaa tuotesuunnittelua ja design-prosessia, joka avaa näkökulmia teknologisten kokonaisuuksien laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Teknisen työn ja teknologiaopetuksen tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä, jotka osaavat innovoida uutta ja kestävää teknologiaa teknologian kuluttamisen sijaan.

3. Perusopetuksen oppiainevalikoimaa on uudistettava

Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. esittää oppiainevalikoiman uudistamista kuuteen kokonaisvaltaiseen oppiainekokonaisuuteen. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden monialaiseen ilmiöiden ja sisältöjen tarkasteluun eheyttäen samalla koulupäivää.

Oppilailla on opiskeltavina suomalaisessa peruskoulussa 16 ja lukiossa 18 pakollista oppiainetta. Oppiaineiden määrä on tähän päivään mennessä vain lisääntynyt. Maailmaa ei tule tarkastella koulussa pirstaleisesti oppiaineittain tai tieteenaloittain, vaan eheänä kokonaisuutena.

Nykyinen oppiainejako rajaa opetusta ja sitä kautta oppimista keinotekoisin rajoin. Tämä johtaa aineiden väliseen vertailuun, jopa kilpailuun niiden merkityksestä. Opetusta ohjaavat oppilaan edun sijasta palkkaus- ja määrärahakiistat.

Perusopetuksessa opittavilla teknisen työn taidoilla ja teknologisella yleissivistyksellä on selkeä yhteiskunnallinen merkitys. Perusopetuksen valtakunnallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tulee vastata yhteiskunnan todellisia tulevaisuuden tarpeita.

Oppiainekentän uudistus mahdollistaa teknisen työn ja teknologiaopetuksen oppisisältöjen opiskelun niille luonteenomaisessa oppiainekokonaisuudessa. Edellytyksenä opiskelulle tulee olla koulutettu ja pätevä opettaja, jolla on laaja-alainen osaaminen teknisen työn ja teknologiaopetuksen oppimisympäristöistä.

            

Tuntijako 2012

 Teknisten aineiden opettajat –TAO r.y:n esitys

Oppiaineet

vvt.        

Oppiainekokonaisuus

vvt.
Äidinkieli ja kirjallisuus  
Viestintä ja vuorovaikutus
Oppisisällöt aineista:
Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-kieli, B1-kieli
 
Ai-kieli            
B1-kieli  
Matematiikka  
Matematiikka
Oppisisällöt aineista: Matematiikka
 
Ympäristöoppi                     
Biologia ja maantieto  
Fysiikka ja kemia  
Luonnontieteet ja teknologiakasvatus
Oppisisällöt aineista:
Fysiikka ja kemia, Biologia ja maantieto, Matematiikka, Käsityö
 
Terveystieto  
Uskonto/elämänkatsomustieto  
Historia ja yhteiskuntaoppi  
Taiteet ja taidot
Oppisisällöt aineista:
Musiikki, Kuvataide, Käsityö
 
Musiikki  
Kuvataide  
Käsityö           
Historia ja yhteiskunta
Oppisisällöt aineista:
Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto,Elämänkatsomustieto, Oppilaanohjaus
 
Liikunta  
Kotitalous  
Oppilaanohjaus  
Ihminen ja hyvinvointi
Oppisisällöt aineista:
Terveystieto, Liikunta, Kotitalous
 
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset  
Valinnaiset aineet  
   
Valinnaiset aineet
 
Vähimmäistuntimäärä 222 Vähimmäistuntimäärä 222

 

4. Opettajien ammatillista täydennyskoulutusta on lisättävä

Teknisen työn työtavat ja sisällöt ovat oppiaineen koko olemassaolon ajan uudistuneet yhteiskunnan vaatimusten ja teknologisen kehityksen myötä. Säännöllinen lisä- ja jatkokoulutus sekä kollegiaalinen tuki yhteisissä tapahtumissa ja virtuaalisesti, edistävät opettajan identiteetin kehittymistä sekä työssä jaksamista. Koulutuksen järjestäjän tarjoama täydennyskoulutus on tähän mennessä ollut erittäin vähäistä ja opettajat ovat omatoimisesti aikaansa seuraten kehittäneet opetusta.

Valtakunnallisen täydennyskoulutuksen tarve on nyt osoittautunut erityisen tarpeelliseksi vuoden 2016 opetussuunnitelman tultua käyttöön. Uudistuneessa opetussuunnitelmassa on sisältöjä, jotka edellyttävät opettajilta lisä- ja täydennyskoulutusta: 

● aineenopettajakoulutuksen saaneille opettajille on tarjottava didaktista koulutusta alakoulun
opetukseen
● kaikille teknisen työn työtapojen mukaisesti opettaville opettajille on annettava riittävät perustaidot ohjelmoinnin opettamiseen
● opettajia on koulutettava tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa
● opettajia on koulutettava eheyttävien oppimiskokonaisuuksien kehittämisessä

Laadukkaan jatkokoulutuksen on oltava suunnitelmallista, jotta opettajien pätevyys ja ammattitaito pysyvät ajassa mukana.


Hallitus
Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y.