Teknisen työn opetuksessa sovellettavia lakeja, asetuksia ja niiden soveltamista
Yleiset lait, asetukset ja direktiivit:

>>Työturvallisuuslaki (738/2002) rehtorin/muun esimiehen sekä opettajan kannalta (word-tiedosto 51 kt)


Koneisiin, laitteisiin ja turvamerkkeihin  liittyvät lait ja asetukset
>>Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 12.6.2008/400
>>Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkistamisesta 12.6.2008/403
>>Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä

Käyttöasetusten soveltamissuosituksia 2013
>>http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2013/06/TSO_47.pdf
>>Konekohtaiset hallintalaitteiden merkinnät (pdf-tiedosto 80 kt)


Lait ja asetukset nuorilla tehtävästä työstä

Opetushallitus haluaa kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä sekä Työturvallisuuslakia (738/2002). Asetus on astunut voimaan 1.8.2006.
>> Lue lisää (asetus - perusopetus.fi word-tiedosto 15 kt)

>> Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998
>> Asetus (302/2007) nuorille työntekijöille haitallisista töistä
>> Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta

>> Nuoret ja työelämä - työ- ja elinkeinoministeriö
Työlainsäädäntö, minkälaista työtä nuori voi tehdä

>> Nuoret ja työlainsäädäntö
Työministeriö, toukokuu 2005

>>Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa (pdf-tiedosto 281 kt)
Antti Posio, Käsityönopetuksen työturvallisuuskoulutuspäivät Tampereella 19.11.2010


Linkkejä:

- Työturvallisuuskeskuksen riskienhallinnan työkaluja:
http://www.tyoturva.fi/tyosuojelu/vaaratekijoiden_tunnistaminen_ja_riskien_arviointi

- Työterveyslaitoksen julkaisemia tyyppitapaturmia:
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tapaturmien_ehkaisy/tietoa_tapaturmista/sivut/tyyppitapaturmat.aspx

HTP-arvoista, eli haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista:
HTP-arvo on pienin ilman kemikaalipitoisuus, jonka sosiaali- ja terveysministeriö arvioi voivan aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.
--Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja HTP arvoista 2012
http://ttk.fi/files/2609/STM_2012_5_HTP_FI_web.pdf

Henkilösuojaimista:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tavaroiden-turvallisuusvaatimuksia/Henkilonsuojaimet/