Perusopetuslain 29§:n 1 momentissa säädetään, että jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Vastuut ja velvollisuudet
Lähde: Markku Poutala, >>Käsityön opetuksen turvallisuuspäivillä Riihimäellä 2005
  • Koulutuksen järjestäjä on vastuussa koulutuksen riittävistä voimavaroista, laadusta, työtilojen ja ympäristön turvallisuudesta sekä koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksesta ja huolehtii riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaamisesta eli sen vastuulla on huolehtia opetustilojen asianmukaisuuden ja turvallisen opiskeluympäristön edellytysten luomisesta
  • Kaikkien opetustyöhön tai opetustiloihin vaikuttavien henkilöiden on tunnettava kouluoloihin sovellettavat säännökset ja turvallisuusohjeet. Turvallisuuden lähtökohtana on kaiken toiminnan huolellinen ennakkosuunnittelu ja valmistelu. Opettajan on lisäksi kyettävä realistisesti arvioimaan niin oppilaiden kuin omatkin taidot ja valmiudet. Käytännön toteutuksessa on aina pyrittävä varautumaan myös odottamattomiin tapahtumiin.
  • Rehtori toimii työturvallisuuslain 16 §:n mukaisena työnantajan edustajana koulussa ja on siten tässäkin ominaisuudessa vastuussa johtamansa koulun työturvallisuudesta.
  • Opettaja vastaa opetuksen käytännön järjestelyistä ja hänelle määrätyistä tehtävistä. Opettajan on huolehdittava opetuksensa turvallisuudesta sekä toteutettava se opetussuunnitelman mukaisesti. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että opetustila ja opetusvälineet ovat asian mukaisessa kunnossa ja turvalliset. Opettaja on lisäksi velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa puutteet koulunsa rehtorille.
  • Muulla henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi koulun rehtorille.
  • Oppilaan vastuulla on opettajan antamien ohjeiden noudattaminen. (ks. perusopetuslaki 35§)
  • Oppilaan vanhempien tehtävänä on ilmoittaa lapsensa turvallista työskentelyä mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
  • Teknisen työn opettajan sijaisena toimivan opettajan vastuulla on tutustua sijaisen ohjeisiin ja toimia niiden mukaisesti. Jos hän ei pysty toimimaan ohjeiden mukaisesti, tulee hänen kertoa siitä koulun rehtorille.

>>Rehtorien/Johtajien, opettajien ja suunnittelijoiden vastuu opetustyössä
Helsingin opetusviraston työsuojeluneuvottelukunnan ohjeistus vuodelta 2003

>>Työnantajan vastuu, työntekijän velvollisuus
Artikkeli vastuista ja velvollisuuksista Palkkatyölainen lehden verkkosivuilla.


>> Hannu Tamminen - työturvallisuuden tietoisku 2015
Dioja työnantajan ja työntekijän vastuista ja velvollisuuksista. Luento käsityön turvallisuuspäivillä Raumalla 6.2.2015.