ttblog banneri

 

 

 

 

 

 

Tao ry:n työturvallisuusasiantuntija Janne Marjamaan Blogissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia työsuojeluun liittyviä teemoja

Kouluikäisen terveyden polku

Tässä vinkkinä asiallinen sivusto kouluikäisen terveyskasvatuksen tueksi.

Tuolta löytyy myös vinkkejä esimerkiksi henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin opettelemiseen ja oppituntien aiheita. Ei hullumpi ajatus ottaa näitä teemoja mukaan teknisen työn tunneilla.

http://www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku

Yhteisopetus, samansisältöisyys, monimateriaalisuus ja ilmiöpohjainen opetus

Käsityön opetussuunnitelman uudistaminen on juuri nyt kuuma puheenaihe monissa kunnissa.

Ongelmana on tällä hetkellä opetussuunntelman perusteista nouseva monimateriaalisen, tutkivan, kokeilevan ja keksivän oppimisen määritelmä, joka on vielä melko hajallaan. Mikä on ilmiö ja millaisiin ilmiöihin käsityön opetuksen tulisi perustua? Onko tarkoituksena ottaa aihepiirit suoraan luonnontieteistä, jossa käsite ilmiö on määritelty tieteellisesti jo useita kertoja, vai perustuuko käsityö omanlaisiinsa ilmiöihin, jotka eivät liity luonnontieteissä määriteltyihin käsitteisiin? Oppiaineemme uskottavuuden kannalta tällaiset asiat kannattaa määritellä todella vakuuttavasti, jotta voidaan tehdä oikeasti hyvä ja toteuttamiskelpoinen opetussuunnitelma tulevaisuutta ajatellen.

Seuraavassa Pasi Töytärin Tekninenopettaja-lehden pääkirjoituksesta poimittu näkökulma siitä, että millaisia ongelmia opetussuunnitelman tulkinnat asettavat oppiaineemme työturvallisuuden näkökulmasta: "Opetushallituksen suulla on kuultu myös lausuttavan ajatuksia teknisen työn ja tekstiilityön opettajien yhteisopetuksesta. Kahden opetusryhmän yhdistäminen onnistuu äärimmäisen harvassa paikassa pelkästään opetustilallisista syistä. Työturvallisuus vaarantuu jo yli 16 oppilaan ryhmissä, unohtamatta eriytettyjä oppilaita, saati kun oppilaita ahdetaan samoihin tiloihin yli 30! Kaksi opettajaa 16 oppilaan ryhmässä on puolestaan kestämätön ratkaisu koulutuksen järjestäjälle. On hyvä, että ajatuksia heitellään – sitenhän asiat kehittyvät – mutta lukkoon ei kannata mitään lyödä ennen riittävän laajaa keskustelua. Kenttää kannattaa kuunnella."

Tämäkin näkökulma on hyvä huomioida paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Koulujen erilaiset tilat, laitteet ja kalusto asettavat usein rajoituksia yhteisopetuksen ja samanaikaisopetuksen toteuttamiselle käsityössä. 

Myös tekstiilityön opettajien perehdyttäminen teknisen työn luokan kaluston, koneiden, välineiden ja materiaalien käyttämiseen vaatisi lisää resurssia. Yhteisopetusta opettavilla opettajilla pitää olla molempien aineiden tutkinto, perehtyeisyys ja harrastuneisuus, jos toimivaa yhteisopettajuutta aiotaan toteuttaa.

Teknisen työn opettajana tiedän, että aineenhallinnan edellytyksenä on lapsuudesta asti lähtevä teknologiaan, elektroniikkaan, koneisiin, rakentamiseen ja käsillä tekemiseen liittyvä kiinnostus. Opettajan työ vaatii lisäksi paljon nöyryyttä ja itsetutkiskelua ja kykyä asettua toisen asemaan. Tulee myös muistaa, että teemme työtämme erityisesti peruskouluun tulevaa lasta varten. Oman sisältöalueensa hallitsevaksi opettajaksi kasvaminen vaatii koko elämän kestävän elämäntavan. Sama tilanne on varmasti kaikilla muillakin taito- ja taideaineiden opettajilla. Opettajan oma esimerkki on tärkeä osa kasvatustyötä ja oppilaat aistivat opettajan innostuksen ja harrastuneisuuden helposti.

Turvallinen työympäristö lähtee siitä, että meillä on hyvä opetussuunnitelma ja sen sisällöt ovat järkeviä, johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Intoa kaikilla paikallisen opetussuunnitelmatyön tekijöille, olemme todella tärkeän asian äärellä!

Sirkkelionnettomuus

Opettaja vapautettiin kaikista syytteistä tapauksessa, jossa oppilas oli loukannut kätensä sirkkelionnettomuudessa teknisen työn tunnilla.

Kahdeksannen luokan oppilas oli alkanut työskennellä sirkkelillä yksin opettajan kiellosta huolimatta. Opettaja oli mennyt opastamaan toista oppilasta toiseen tilaan, mutta ei katkaissut sirkkelistä virtaa, niin että oppilas ei olisi saanut sitä yksin käyntiin.

http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1363787849611&browseContent=true&contentID=1408910882481

Hyvä huomio tuomiosta:

OAJ:n johtava lakimiehen Erkki Mustosen mukaan tuomio perustuu oikeaan rikosjuridiikkaan, jolloin huomioidaan myös oppilaan kehitystaso. Aikaisemmin on lähdetty siitä, ettei hyvästä opetuksesta ja ohjeistuksesta huolimatta peruskoulun oppilaan kehitystasolle ole annettu mitään painoarvoa vahingon tapahduttua.

Myös rehtori oli vapautettu syytteistä. Ehkä Suomessa ei kuitenkaan ole vielä mennyt ihan amerikan malliin. Kasvatustyö menee vaikeaksi, jos vastuuta ei saa antaa oppilaalle yhtään.

Safety first!

Terveisiä Meriseminaarista

Jälleen yksi onnistuneesti pidetty Meriseminaari takana. Tapahtumaan saapui 140 käsityön opettajaa ja tilaisuudessa oli erittäin hyvä henki.

Sain kannustavaa palautetta työturvallisuuskulttuurista ja työturvallisuus-sivuista pitämästäni luennosta. Luentoa kuunnelleet opettajat pitivät erityisesti siitä, että luennossa käsiteltiin työturvallisuutta pedagogiikan ja opettajan näkökulmasta. Myös työturvallisuus-sivustojen sisällöstä tuli hyvää palautetta.

Tästä kansiosta löydät pitämäni luennon diat ja samalla muidenkin Meriseminaarin luentojen materiaalit
>> Linkki kansioon Meriseminaari 2015 luentomateriaalit

Olen omassa työssäni vuosien kuluessa aina entistä enemmän panostanut työpaikkani tilojen organisointiin. Tilojen organisoinnilla tarkoitan tilojen siisteyttä, työkalujen ja koneiden kuntoa, opasteita jne. Tilojen hyvällä organisoimisella opettaja voi osoittaa, että hän pyrkii edistämään hyvää työskentely-ympäristöä ja antaa oppilaille toimintamallin omalla esimerkillään.

Tao ry:n työturvallisuusaineiston kehittämiseksi pyydän, että antaisitte käyttöömme tuottamaanne materiaalia ja ideoita, jolla suomalaisten koulujen työturvallisuus-kulttuuria voitaisiin kehittää.

>> linkki työturvallisuus-sivujemme tilojen organisointiin liittyvään aineistoon, Aineistoa kehitetään ja myös samasta aiheesta saa lähettää materiaalia.

Aineistonne voitte lähettää esimerkiksi minulle:
janne.marjamaa@(poistatämä)gmail.com

Myös palautetta ja kehittämisehdotuksia uusituista työturvallisuus-sivuistamme otan mielelläni vastaan.

Kiitos vielä kaikille osallistuneille onnistuneesta Meriseminaarista 2015!

Onko 3d-tulostaminen turvallista?

3D-tulostamisen työturvallisuutta selvittävä tutkimushanke käynnistyi 28.01.2015

Tavoitteena on varmistaa, että 3D-tulostaminen on työntekijöille turvallista kaikissa sen eri työvaiheissa.
>> Aalto yliopiston uutinen


Työsuojelurahasto, 8.1.2015:

 

Työterveyslaitos yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin Yliopiston kanssa selvittävät 3D-tulostustyön vaikutusta työympäristöön. 3D-tulostuksessa sulatetaan/muokataan materiaalia (mm. termoplastisia muoveja), jolloin hengitysilmaan on mahdollista vapautua epäpuhtauksia. Työntekijöiden altistuminen erityisesti pienille ja ultrapienille hiukkasille sekä kaasumaisille epäpuhtauksille 3D-tulostuksen eri työvaiheissa selvitetään mittausten avulla. Eri työvaiheita ovat mm. materiaalin esikäsittely, varsinainen tulostustyö ja valmiin kappaleen jälkikäsittely.

Hankkeen tavoite on varmistaa materiaalia lisäävän valmistuksen turvallinen hyödyntäminen työpaikoilla. Mittaustuloksien avulla arvioidaan työntekijöiden altistuminen hengitysilman epäpuhtauksille sekä etsitään keinoja mahdollisten päästöjen hallintaan. >> lisää aiheesta (linkki)