Tukimateriaalia teknisen työn tilojen ja laitteiden riskienkartoitukseen

Riskienarviointi on tilanteen ja toiminnan seuraamista ja arvioimista. Opettajan tehtävänä on dokumentoida työmenetelmiään, tiloja ja laitteistoa myös kirjallisesti

>>Riskien arviointityökalu peruskoulun käsityöhön  (pdf-tiedosto 244 kt)
Perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Riskien arviointi työpaikalla – työkirjaan (2003). Mervi Murtonen (VTT) Koonti ja muokkaus: Helena Vuorio

>>Riskien arviointilomake käsityön opetukseen (pdf-tiedosto 56 kt)
Helena Vuorio

>>Malliratkaisu koneiden turvallisuuden arvioimiseen (pdf-tiedosto 495 kt)
Työterveyslaitos 2009: Niina Kallio, Tapio Siirilä, Björn Tornberg

>>Koneen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi teknisen työn luokassa (word-tiedosto 19 kt)
Paavali Kunnaala, Ylöjärven Yhtenäiskoulu


Oppilastöiden vaarojen selvitys ja arviointi

Aluehallintovirastot ovat yhteistyössä linjanneet 24.11.2016 että vaarojen selvitys ja arviointi on tehtävä kustakin oppilastyöstä työvaiheittain ja siinä voidaan käyttää apuna konekohtaisia arviointeja. Selvityksen ja arvioinnin perusteella oppilaitoksen on päätettävä tarvittavat toimenpiteet ja huolehdittava, että ne toteutetaan.
Teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet -linjaukset asiakirja on laadittu avuksi perehdytykseen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaistamiseen. Asiakirja jakautuu kahteen osaan: Ensimmäisessä osassa on yleisiä teknisen työn tiloja ja niissä olevia koneita koskevia vaatimuksia, toisessa osassa esitetään konekohtaisia vaatimuksia.
>> Lataa AVI:n linjaus dokumentti (pdf-tiedosto 1.3 Mt)


Oppilastöiden vaarojen selvitys ja arviointi - Kouvolan malli

Opettaja tekee esimerkin mukaisen vaarojen selvitys- ja arviointi dokumentin, joka mahtuu yhdelle sivulle. Dokumentissa luetellaan työn vaiheet, tarvittavat koneet ja mainitaan niiden kohdalla mahdollinen välittömän valvonnan tarve (kts. Käyttöoikeustaulukko, Käsityön työturvallisuusopas, s. 65). Dokumentista on selvittävä myös miten konekohtaisesta ja työvaihekohtaisesta riskien selvityksestä ja arvioinnista on huolehdittu. Mikäli ryhmä työskentelee siten, että jokainen oppilas suunnittelee ja valmistaa yksilötyön, tekee opettaja paperin työvaiheosan oppilaan kanssa yhdessä tai oppilas luettelee asiat työsuunnitelmassaan ja opettaa tarkastaa em. asioiden löytyvän siitä.

Tällä paperilla opettaja voi todentaa selvittäneensä, mitä työvaiheita oppilastyöhön liittyy, ja miten niiden vaarat on selvitetty ja arvioitu.

>> Malli oppilastöiden vaarojen arvioinnista Kouvola 2017 (word-dokumentti, 14,3 kt)

Oppilastöiden vaarojen selvitystä ja arviointia tukevat dokumentit 

Koneopetuksessa on käytettävä ns. koneajokorttia, johon merkitään päivämäärä, jolloin opetus ja on tapahtunut. Opettajan sekä oppilaan on vahvistettava opetustapahtuma allekirjoituksillaan. Valmis malli tähän löytyy esim. Käsityön työturvallisuusoppaasta (liite 4, s. 149).

Tilan ja koneiden vaarojenarviointiasiakirjoja ei tarvitse kopioida työkohtaisen selvityksen oheen. Ne on löydyttävä opettajalta joko sähköisesti tai paperisena. (Liitteenä malli, joita voi muokata tarpeen mukaan oman koulun tai koneiden erityispiirteet huomioiden).

>> Malli konekohtaisesta riskienarvioinnista oppilastöissä Kouvola 2017 (word-dokumentti 26,7 kt)Eri kaupunkien malleja riskienkartoitukseen

>>Vantaan lomake koneiden riskienarviointiin

>>Tarkastuslistat teknisen työn opetustilojen vaarojen tunnistamista ja vaarojen arviointia varten - Oulu (pdf-tiedosto 197 kt)

>> Vaarojen arvioinnin lomake - Tampere (excel-tiedosto 197 kt)

>> Teknisen työn luokan turvallisuuskartoitus (pdf-tiedosto 266 kt)
Kaarilan koulu, Tampere

>> Työvaihekohtaisten vaarojen arviointi 7-9.lk (pdf-tiedosto 270 kt)

>> Esimerkki teknisen työn työvaihekohtaisesta riskien arvioinnista. (pdf-tiedosto 73 kt)
Jussi Karjalainen, Lempäälä

>> Opetustoimen turvallisuusopas (linkki verkkojulkaisuun OPH:n sivuille)
Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti. Turvallisuuoppaan laatimisesta on vastannut Opetushallituksen asettama työryhmä, jossa olivat mukana: Suomen Ammatilliset Rehtorit ry, Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus,Pelastusopisto, Poliisihallitus ja Suomen Rehtorit ry. Asiantuntija-apua työryhmä sai myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnista.