Seminaarianeistoja ja tutkimuksia

Käsityön opetuksen työturvallisuuden valtakunnallisten koulutuspäivien aineistot:

>>Käsityönopetuksen työturvallisuuspäivät 2014 (aineisto tulossa)
>>Käsityönopetuksen työturvallisuuspäivät 2010 (linkki ttk:n sivuille)
>>Käsityön opetuksen työturvallisuuspäivät 2008 (linkki ttk:n sivuille)
>>Käsityönopetuksen työturvallisuuspäivät 2005 (linkki ttk:n sivuille)


Peruskoulun tekniseen työhön liittyviä tutkimuksia:

Toni Kangassalo, Peruskoulun teknisen työn opetustilojen sähkösuunnittelu sekä huolto ja kunnossapito

Nykyajan vaatimusten mukaiset teknisen työn opetustilat ovat monipuolinen tilakokonaisuus, joka sisältää tiloja monia erilaisia työmenetelmiä ja työvaiheita varten. Tähän työhön on koottu tärkeimpiä seikkoja, jotka pitää huomioida suunniteltaessa peruskoulun teknisen työn tilojen sähköistystä. Työtä käyttävien ja siitä kiinnostuneiden kannattaa kysyä lisätietoja Janne Marjamaalta. Yhteystiedot löydätte tekninenopettaja.net yhteystiedoista.

>> Lue insinöörityö - Tulossa


Jussi Ahola, Atex-lainsäädännön huomioiminen opetustiloissa

Diplomityössä selvitettiin perusopetuksen tiloihin liittyvää, mekaanisessa puuntyöstössä syntyvän pölyn, sekä palavien kemikaalien aiheuttamaa räjähdysvaaraa. Tässä diplomityössä esitetään menetelmä, jonka avulla perusopetuksen tiloihin voidaan helposti laatia räjähdyssuojausasiakirja.

>>Lue diplomityö 

Lindfors, Eila toim. Kohti turvallisempaa oppilaitosta

Toimitettu teos oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteista. Sisältää esimerkiksi seuraavat käsityöhön liittyvät artikkelit: Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella. Turvallinen oppimisympäristö, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus – käsitteellistä pohdintaa ja tutkimushaasteita
>>Lue lisää
>>Lue teos

Annikki Savolainen, Koulu työpaikkana

Väitöskirjassa arvioidaan koulua työpaikkana esimerkiksi työn kuormittavuuden, siellä olevien riskien ja vaarojen näkökulmasta, sekä työssä viihtymisen näkökulmasta
>>Lue lisää
>>Lue väitöskirja 


Manne Kallio, riskiturvallisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa

Riskittömyyden sijaan opetuksen tavoitteena tulisi olla vastuullisuus, toteaa Manne Kallio käsityökasvatuksen väitöstutkimuksessaan. Tutkimus osoittaa, että vastuulliset oppilaat ymmärtävät riskejä paremmin. Kallion mukaan oppilaita pitäisi kannustaa oivaltavaan ajatteluun ja kasvattaa varautumaan oivalluksiin kuuluviin riskeihin.
>>Lue lisää
>>Lue väitöskirja

Pirita Seitamaa-Hakarainen, Maarit Mäkelä, Luova Mieli: Kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu - Handling in mind

Kehollisen kognition tutkimus lähti liikkeelle havainnosta, jonka mukaan fyysinen toimintamme vaikuttaa mieleemme, aivan kuten mielemme myös ohjaa fyysistä toimintaamme. Handling mind -hankkeessa pyrimme yhdistämään kognitiivisen ja fyysisen ergonomian ymmärrystä. Fyysistä työtä tehdään edelleen monilla toimialoilla, ja usein fyysisen työn tekijällä on taitoja, joiden pukeminen sanoiksi on vaikeaa. Fyysisten taitojen oppiminen, esimerkiksi dreijaus tai hitsaus, on aivojen näkökulmasta erityyppistä oppimista kuin tietojen oppiminen.
>> Lue lisää hankkeesta


Opetus- ja kulttuuriministeriö - oppilaitosten turvallisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman koulurakennusten rakenteellisen turvallisuuden työryhmän tavoitteena oli koulurakennusten rakennusteknisen turvallisuuden parantaminen. Työryhmän tehtävänä oli jatkaa sisäasiainministeriön Jokelan ja Kauhajoen kouluampumistapausten johdosta asettaman oppilaitosten turvallisuustyöryhmän raportissa (Oppilaitosten turvallisuus, SM 40/2009) esitettyjen koulurakennusten turvallisuutta koskevien suositusten kehittämistä.
>> Lue raportti

Toni Kangassalo, Peruskoulun teknisen työn opetustilojen sähkösuunnittelu sekä huolto ja kunnossapito- Opinnäytetyö peruskoulun sähkösuunnittelusta

Nykyajan vaatimusten mukaiset teknisen työn opetustilat ovat monipuolinen tilakokonaisuus, joka sisältää tiloja monia erilaisia työmenetelmiä ja työvaiheita varten. Tämä asettaa omat haasteensa myös sähkösuunnittelulle. Tähän opinnäytetyöhön on koottu tärkeimpiä seikkoja, jotka pitää huomioida suunniteltaessa peruskoulun teknisen työn tilojen sähköistystä.
>>Lue opinnäytetyö (pdf -tiedosto 2 Mt)

Leino, M. & Vainionpää, J. (2015). Läheltä piti vai pitikö?

Opiskelijalähtöinen tiedonkeruu työturvallisuuskulttuurin kehittäjänä pedagogisessa ympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma.


Kemppinen, M. & Koskivirta, V. (2015).

Sosiaalisen ilmapiirin yhteys työturvallisuuteen perusopetuksen käsityön opetuksessa. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma.
>>Lue opinnäytetyö (pdf -tiedosto 1,5 Mt)