Tietoa koulujen teknisen työn luokissa käytettävistä kemikaaleista


Terveydelle vaaraa voivat aiheuttaa (lähde: Oph> etälukio> kemia> kemikaalit ja turvallisuus)

  • myrkylliset ja erittäin myrkylliset aineet
  • haitalliset ja ärsyttävät aineet
  • syövyttävät aineet
  • herkistävät aineet
  • syöpää aiheuttavat aineet
  • perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet
  • ympäristölle vaaralliset aineet.


Kemikaaleista haihtuvan liuottimen hengittäminen, ihokosketus ja silmiin kohdistuva altistuminen aiheuttavat näkymättömän vaaran, jota voi olla vaikea huomata. Aineen ärsytys tuntuu usein vasta pitkän altistumisen jälkeen.

Käsityöluokan ilmaan syntyvät kaasut, savut, juoksutteiden höyryt ja erilaiset pintakäsittelyaineista syntyvät liottimien päästöt tulee poistaa hengitysilmasta asianmukaisilla kohdeimureilla ja luokan ilmanvaihdolla.

Vaikka opettajan altistuminen onkin pitkäkestoisempaa, kuin oppilaiden, tulee oppilaiden tietoisuutta vaaroista lisätä keskustelemalla kemikaaliturvallisuudesta. Ottamalla kemikaaliturvallisuus osaksi opetussuunnitelmaa, piittamattomuus ja tiedostamattomuus siitä syntyviä riskejä kohtaan pienenee myös.

Liuotinpohjaisten maalien ja liuottimien säilytys tulee järjestää ilmastoidussa kaapissa. Koulussa käytettävistä kemikaaleista tulee olla ajan tasalla oleva kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet.

Kouluissa säilytettävät kemikaalit ja niiden käyttö liittyvät myös >>räjähdysvaarallisiin aineisiin ja koulukohtaiseen >>riskienarviointiin.


>>Kemikaaliluettelo (pdf-tiedosto 363 kt)
Mika Leppiniemen laatima luettelo työpaikalla käytettävistä ja varastoiduista kemikaaleista

>>Kemikaaliluettelo-lomake (word-tiedosto 16 kt)
Word-pohja kemikaaliluettelon laatimista varten


Koulussa kielletyt kemikaalit

Lähde: >>Luonnontieteen opetustilat työturvallisuus ja välineet-opas

Yksiselitteisen kiellettyjen kemikaalien listan laatiminen on käytännössä mahdotonta, ja siksi alan asiantuntijoilta ei saakaan selkeää vastausta opettajia askarruttavaan kysymykseen kielletyistä kemikaaleista.

Kokeellisen työskentelyn kemikaalien käytön riskin arvioinnissa on tärkeää tuntea käyttöturvallisuustiedotteet, erityisesti niiden kohdat 2, 3, 8, 11 ja 15, ja noudattaa turvallisuusohjeistusta.

Suojautuminen ja työmenetelmät ovat kaiken toiminnan perusta. On joukko tuttuja ns. vanhoja R-lausekkeita ja samaten uusia H-lausekkeita sekä kategorioita, joista muun muassa Opettajan tulee päätellä, voivatko oppilaat tai hän käyttää kemikaalia ollenkaan. Päättelyssä tulee huomioida vaaran vakavuus ja todennäköisyys.

Työelämään verrattuna kemikaaleille altistuminen koulussa on lyhytaikaista ja sitä tapahtuu harvoin, eli nämä seikat viittaavat vaaran epätodennäköisyyteen. Täten erityinen huomio tulee kiinnittää akuutteihin vaikutuksiin, joiden arvioinnissa voi tarvittaessa hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta. Toisaalta koulussa on otettava huomioon tekijöiden arvaamattomuus ja vastuuttomuus. Arvioinnissa pitäisi vielä osata suhteuttaa myös riskit oikein – ei liioitella eikä vähätellä.

>>R-lausekkeet (pdf-tiedosto 39 kt)
Riskin arvioinnissa erityisesti huomioitavat, vaaraa osoittavat R-lausekkeet:
R40 epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa, R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä, R43 ihokosketus, R45 syöpävaarallisuus, R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä, R46 perimävauriovaara, R60 ja R62 hedelmällisyys, R61 ja R63 vaara sikiölle


Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat vuonna 2017

>> Vanhat ja uudet, korvaavat, kansainvälisesti yhdenmukaiset merkkien mallit (Työsuojeluhallinto)
Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat lähivuosina, koska EU:ssa on tullut voimaan uusi kemikaaleja koskeva asetus. Vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä.

>> International Labour Organisation linkki Kansainväliset kemikaalikortit (ICSC, International Chemical Safety Cards) tarjoavat oleellista tietoa kemikaalien terveysvaikutuksista ja turvallisesta käsittelystä tiiviissä muodossa. >> ICSCs WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset.

Lisätietoa kemikaalien turvallisuudesta

>> Kemikaalineuvonta - tukes
Tietoa kemikaalien ja aineiden terveydella aiheuttamista vaaroista.

>> Etälukio kemikaaliturvallisuus
Täältä löytyy tietoa kemian opetuksen näkökulmasta, ja siellä on myös kerrottu, että mikä on käyttöturvallisuustiedote ja kemikaalilainsäädäntö, sekä paljon muutakin kemikaalien käyttöön liittyvää, tärkeää tietoa.

Tietoa puupölystä

>>TAO r.y:n tiedote Lehtipuiden käytöstä teknisen työn opetuksessa
Työsuojelulainsäädännön uudistumisen yhteydessä syöpävaarallisten aineiden osalta saatiin uusi asetus (654/2020) kovapuupölyn HTP-arvolle. Uusien tutkimusten valossa koivun puupölyn katsotaan kuuluvan muiden kovapuiden kanssa samaan kategoriaan syöpävaaraa aiheuttavana puulajina.

Aluehallintovirastojen mukaan uudistukset kovapuupölyn HTP-arvoihin eivät missään nimessä tarkoita sitä, että lehtipuiden käytöstä kouluopetuksessa tulisi luopua. Sen sijaan käytössä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden käyttöön liittyviin riskeihin.

Työpaikalla tehtävässä vaarojen arvioinnissa työnantajan tulee huomioida kovapuun käyttöön liittyvät riskit, mutta kovapuun käytön kieltämistä ei suositella.

>>Lue tiedote (pdf 294 kt).Tiedote on aluehallintoviraston puupölytyöryhmän tarkastama